Prowadzenie postępowania windykacyjengo poprzez E-SĄD

Elektroniczne postępowanie upominawcze to szczególny i bardzo wygodny rodzaj postępowania cywilnego. Windykacja przez e-sąd ma ułatwić wierzycielom dochodzenie roszczeń pieniężnych od dłużników w szczególności należności z niezapłaconej w terminie faktury lub niespłaconego kredytu. W postępowaniu elektronicznym rozpoznawane są sprawy o zapłatę zalgełej należności. Podstawową cechą charakterystyczną postępowania elektornicznego jest prowadzenie całej komunikacji z sądem wyłącznie  drogą elektroniczną, co ułatwia i przyspiesza obieg dokumentacji.

Dla wierzycieli najważniejszym udogodnieniem jest znacznie niższa opłata sądowa niż w przypadku korzystania z tradycyjnego postępowania upominawczego przed zwykłym sądem. Przed e-sądem wysokość opłaty sądowej jest o 75% niższa niż w zwykłym postępowaniu i stanowi jedynie 1,25% wartości dochodzonego roszczenia (w zwykłym postępowaniu jest to aż 5%).

Jeśli pozew jest zasadny i nadaje się do rozpoznania w postępowaniu upominawczym, e-sąd wydaje nakaz zapłaty (taki sam, jak w przypadku nakazu zapłaty w tradycyjnym sądzie). Nakaz zapłaty egzekwuje się identycznie, jak w przypadku nakazu wydanego przez każdy inny sąd (egzekucja komornicza).

Biuro rachunkowe JL Primus posiada konto profesjonalnego pełnomocnika w e-sądzie i oferuje  reprezentację klientów biura przed e-sądem, w tym między innymi:

  • - sporządzanie i wnoszenie pozwów drogą elektroniczną;
  • - reprezentację w toku postępowania;
  • - sporządzanie i wnoszenie sprzeciwów od nakazów zapłaty;

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Sąd w Lublinie prowadzi postępowanie niezależnie od miejsca zamieszkania, czy siedziby stron zarówno powoda jak i pozwanego. Miejscowość, w której e-sąd ma siedzibę jest z punktu widzenia stron bez znaczenia, gdyż całą korespondencję z tym sądem prowadzi się wyłącznie drogą elektroniczną. Sąd ten orzeka bez przeprowadzania rozprawy i nie ma  możliwości stawiennictwa w tym sądzie. Gdy pozwany wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd, sprawa trafia do tradycyjnego sądu w miejscu zamieszkania lub siedziby pozwanego. W tym przypadku dalszy przebieg sprawy nie różni się niczym od tradycyjnego postępowania cywilnego.

 

Obrowo | Dobrzejewice | Czernikowo | Lubicz | Kikół | Lipno | Golub-Dobrzyń | Kowalewo | Chełmża